နိုင်ငံတကာ ဖြန့်ချိသူ: ဗမာ ပြည်

ယူနီစတားကုမၸဏီလီမိတက္

Myanmar - UniStar Co. Ltd.

အမွတ္ ၉ ေအးရိပ္မြန္လမ္း၊ ေခ်ာင္းဝေကြ ့၊ လိႈင္ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့
ဖံုး - ၀၁-၅၁၂၉၂၁ / ၀၉-၂၆၂၁၈၁၁၅၀ / ၀၉-၂၆၂၁၈၁၁၄၀
ဖက္စ္: +၉၅၁-၂၃၀၅၆၆၄
[email protected]
www.unistarmm.com

ယူနီစတားကုမၸဏီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အညီအရည္အေသြးျမင့္မားေသာစက္ကိရိယာႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ဆက္စပ္ပစၥည္း၀ယ္လိုအားမွာတိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။ ကမ႓ာ႔ဦးေဆာင္စက္ဆီ ေခ်ာဆီတခုျဖစ္သည့္ AMSOIL INC ၏ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ကိုယူနီစတားမွရရွိထားပါသည္။ ယူနီစတားမွ၀ယ္ယူသူမ်ား ထံသို႔ပစၥည္းမ်ားအခ်ိ္န္မီပို႔ေပးျခင္း၊အရည္အေသြးထိန္းထားျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းဗဟုသုတၾကြယ္၀မႈအျပင္အေရာင္းျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္အရည္အေသြးကိုတိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိ္န္တြင္ယူနီစတားကုမၸဏီသည္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအထင္ကရျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ကား၀ပ္ေရွာ့မ်ား၊ လက္လီဆိုင္မ်ား၊ လကၠားျဖန္႔ခ်ီေရးဆိုင္မ်ားသို႔အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ AMSOIL ပစၥည္းမ်ားကိုျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရွိပါသည္။